Status Spółdzielni Socjalnej Estro

(tekst jednolity po zmianach zgodnie z uchwałą nr 7/2015 z dnia 10.11.2015 oraz uchwałą nr 5/2016 z dnia 09.08.2016).

Statut Spółdzielni Socjalnej ESTRO

( tekst jednolity po zmianach zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 08.05.2018)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Socjalna ESTRO w dalszym ciągu statutu zwana jest „Spółdzielnią”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późn.zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze ( tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 188.poz. 1848 ze zmianami), ustaw szczególnych oraz niniejszego statutu.

2

Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany przepisami prawa oraz uregulowaniami niniejszego statutu.

3

Siedzibą Spółdzielni jest Rzeszów.
Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
Spółdzielnia może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie swojej działalności.
4

Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

5

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział II

Cel i przedmiot działalności spółdzielni

6

1.Celem spółdzielni socjalnej jest działanie na rzecz:

społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy- a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie społecznej

i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku (wraz z późniejszymi zmianami), nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. ) i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna.

Zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) działalność nieodpłatna Spółdzielni prowadzona jest w następujących zakresach zadań publicznych:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalności charytatywnej,
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8)działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.);
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
porządku i bezpieczeństwa publicznego;
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
ratownictwa i ochrony ludności;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28) promocji i organizacji wolontariatu;
pomocy Polonii i Polakom za granicą;
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
rewitalizacji;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873. z późn. zm.) w zakresie wskazanym w pkt 1-33.

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz Spółdzielni w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego.
7

Spółdzielnia realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest :
PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
PKD 77 Najem i dzierżawa,
PKD 70 Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); Doradztwo związane z zarządzaniem,
PKD 85 Edukacja,
PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem.
PKD 58 Działalność wydawnicza,
PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych,
PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

8

Dla realizacji celów określonych w statucie Spółdzielnia może pozyskiwać środki finansowe m.in.

z funduszy unijnych i innych funduszy, składając w tym celu stosowne wnioski aplikacyjne.

9

W miarę posiadanych środków Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo–kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego.

10

W celu wykonywania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych.
2. Spółdzielnia może łączyć się ze spółdzielniami krajowymi i zagranicznymi.
Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

11

Członkami Spółdzielni mogą być:

Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późn.zm.), w tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni.
Liczba osób, o których mowa w punkcie 2, nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji.
Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.
12

Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni uzależnione jest od odbycia przez kandydata na członka okresu kandydackiego trwającego do 12 miesięcy.
W okresie kandydackim kandydat świadczy na rzecz Spółdzielni pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Do kandydatów na członków Spółdzielni stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24, poz. 141, z późniejszymi zmianami) dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
O zakwalifikowaniu do odbycia stażu kandydackiego, na podstawie pisemnego wniosku kandydata zainteresowanego przyjęciem w poczet członków, decyduje Zarząd Spółdzielni.
Zarząd przekazując Radzie Nadzorczej deklarację członkowską może zdecydować o odstąpieniu od okresu kandydackiego ze względu na ważne interesy spółdzielni lub spółdzielców.

13

Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie przez przystępującego do Spółdzielni deklaracji na ręce Zarządu. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Deklaracja powinna zawierać :

dla osoby fizycznej : imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę i miejsce jego urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację.
dla osoby prawnej : nazwę lub firmę, siedzibę, NIP, REGON, nr wpisu do KRS, wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji i sposób reprezentacji podmiotu. Do deklaracji należy załączyć odpis z KRS osoby prawnej.

3. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszelkie zmiany danych zawartych

w deklaracji.

4. Członek w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni może wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

14

Członkowie założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut, stają się jej członkami z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący do Spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem §62 ust.1
Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni winna być podjęta nie później niż w ciągu sześćdziesięciu dni od daty złożenia deklaracji.
Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu, lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
O treści uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Zarząd Spółdzielni zawiadamia zainteresowanego na piśmie w ciągu czternastu dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, oraz o terminie i trybie jego wniesienia, a także o skutkach niezachowania tego terminu.
Od uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 6, niniejszego paragrafu ubiegającemu się przysługuje, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tym przedmiocie, odwołanie się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Winno być rozpatrzone w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
W sytuacji, o której mowa w § 62 ust. 1 od uchwały Walnego Zgromadzenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni odwołanie nie przysługuje.

15

Członek Spółdzielni ma prawo do:

brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni,
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania,
wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,
zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w Statucie stosownie do swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni,
pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi oraz postanowieniami Statutu,
uzyskania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach Spółdzielni na przyszłość, przy czym na jego żądanie w tym przedmiocie informacja taka winna być udzielona na piśmie,
wglądu do rejestru członków Spółdzielni, protokołów Walnego Zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji,
korzystania z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia, wraz z członkami rodziny, w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, sportowych, turystycznych i kulturalno-oświatowych,

Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, nie może podejmować bez zgody Zarządu zatrudnienia w innych zakładach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni.

16

Członek Spółdzielni ma obowiązek:

uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni, w tym podjęcia i wykonywania w niej pracy, zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Statutu oraz regulaminu pracy,
brania udziału w Walnych Zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,
dbania o dobro Spółdzielni, o jej dobre imię i mienie,
stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
przestrzegania zasad współżycia społecznego,
wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i w terminach określonych w tym zakresie w Statucie,
ochrony i zabezpieczenia majątku Spółdzielni oraz użytkowanie go zgodnie przeznaczeniem.

17

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

wystąpienia członka ze Spółdzielni,
wykluczenia członka,
wykreślenia członka z rejestru członków,
śmierci członka.

18

Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wypowiedzenie składa się na ręce Zarządu Spółdzielni.
W okresie wypowiedzenia członek powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie ze Statutem i obowiązującymi w Spółdzielni zasadami.
Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wynosi dwa miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.
5. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

19

Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie daje pogodzić się z postanowieniami Statutu lub z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zaś:

w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia, wbrew uregulowaniu § 16 ust. 2, w innym zakładzie pracy,
z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę,
z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą,
z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie takiej umowy.

Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.

20

Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić w wypadku niezawinionego nie wykonywania przez niego obowiązków statutowych, a w szczególności gdy:

członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni, z przyczyn niezawinionych przez Spółdzielnię, przez okres dłuższy niż jeden rok,
członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy,
członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych,
członek nie wniósł do Spółdzielni pozyskanej dotacji pochodzącej ze środków publicznych, określonej w § 37 niniejszego statutu.

Uregulowanie ust. 1 dotyczy wszystkich członków Spółdzielni niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni.
3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej, samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwie prywatnym.

21

1. Z zastrzeżeniem § 62 ust. 1 organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Rada Nadzorcza.
Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu właściwy w sprawie organ Spółdzielni powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

22

Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu czy wykreśleniu lub upływu terminu od wniesienia odwołania, liczonego od doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia takiego dokonuje się na piśmie. Winno ono zawierać pouczenie o przysługującym wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

23

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym śmierć nastąpiła.

Rozdział IV

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

24

1. Od decyzji lub uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie:

od decyzji lub uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej,
od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.

2. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze dotyczące wykluczenia lub wykreślenia członka przeprowadza Rada Nadzorcza. Jeżeli na mocy § 62 ust. 1 Rada Nadzorcza nie została powołana, jej kompetencje w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym wykonuje Walne Zgromadzenie. Od uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wykluczenia lub wykreślenia przysługuje członkowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie jego sprawy na zasadach wskazanych w § 25.
Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu organ właściwy w sprawie powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka oraz zasięgnąć opinii organu związku zawodowego, jeżeli taki związek w Spółdzielni działa.

25

Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi trzydzieści dni i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa odwołania się. Odwołanie takie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy rozpatrywaniu jego odwołania oraz zabierać głos w swojej sprawie.
Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie czternastu dni od daty podjęcia uchwały.
Członek zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą może zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej o jego wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni bezpośrednio do sądu, bez odwoływania się do Walnego Zgromadzenia. W tym wypadku termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej oraz o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wykluczenia lub wykreślenia wynosi sześć tygodni i liczy się od dnia doręczenia członkowi uchwały o jego wykluczeniu lub wykreśleniu.
Członek zatrudniony na innej podstawie niż wymienione w ust. 5 lub niezatrudniony w Spółdzielni, w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie go z rejestru członków, może dochodzić swych praw poprzez:

odwołanie się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo
zaskarżenie uchwały do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

26

O wszystkich uchwałach organów Spółdzielni dotyczących spraw między członkiem a Spółdzielnią Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie czternastu dni od daty powzięcia uchwały z podaniem jej uzasadnienia.

2.Uregulowania ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o pracę , umowy o dzieło lub umowy zlecenia, w których Zarząd dokonuje odpowiedniej czynności prawnej w formie pisemnej. Jednakże pismo zawierające powiadomienie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się członka, terminie wniesienia takiego odwołania oraz skutkach niezachowania tego terminu.

W razie wystąpienia członka z wnioskiem o jego zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie z art.182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Prawa spółdzielczego, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i o jego załatwieniu zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo takie winno zawierać także uzasadnienie odmowy.

27

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, poza sprawami określonymi w § 24, tylko od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą lub umowy o pracę i odmowy zawarcia takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie z zastrzeżeniem § 62 ust. 1 do Rady Nadzorczej Spółdzielni za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego w § 26 ust. 2 i 3.
3. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego wniesienia. Jeżeli jednak zgodnie z § 62 ust. 1 Rady Nadzorczej nie powołano, odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od jego wniesienia.
Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o treści uchwały Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty jej powzięcia. Zawiadomienie takie winno zawierać w swojej treści uzasadnienie uchwały.
Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez wyczerpania prawa do postępowania wewnątrzspółdzielczego.
6. Jeśli członek wniósł odwołanie do Rady Nadzorczej w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą lub umowy o pracę ,odmowy zawarcia takiej umowy albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale Rady Nadzorczej w sprawie tego odwołania lub upływu terminu ustalonego w ust. 3 do jej podjęcia. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, powoduje przewidziane w Prawie spółdzielczym zawieszenie biegu przedawnienia i terminów.

28

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

Rozdział V

Wpisowe, udziały członkowskie oraz wkłady

29

Członek Spółdzielni obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały stosownie do postanowień niniejszego Statutu.

30

Wpisowe wynosi 50,00 złotych i winno być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

31

Wysokość udziału wynosi 100,00 złotych ( sto złotych).
Członek Spółdzielni winien zadeklarować przynajmniej jeden udział.
Członek może zadeklarować większą ilość udziałów.

32

Termin wniesienia udziału wynosi trzy miesiące od dnia przyjęcia w poczet członków Spółdzielni. W razie niewpłacania w terminie przez członka rat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe od zaległych rat.

33

Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

34

Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłaty udziału obligatoryjnego.
Postanowienie ust.1 nie dotyczy wpłat na udziały przekraczające ilość udziałów, które członek jest zobowiązany obligatoryjnie zadeklarować i wpłacić. Zwrot dodatkowych udziałów następuje w ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych wpłat. Jednakże Zarząd na wniosek członka, który dokonał wpłat na udziały dodatkowe może dokonać zwrotu w każdym czasie jeżeli sytuacja finansowa na to pozwala.

35

Po ustaniu członkostwa udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni ,w całości i jednorazowo, w terminie do sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

36

Były członek nie może żądać zwrotu tej części swoich udziałów, która została przeznaczona na pokrycie strat Spółdzielni.

37

Członek, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub posiada środki uzyskane z innych funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej obowiązany jest wnieść te środki w całości jako wkład do Spółdzielni.

38

Przez wkład do spółdzielni socjalnej rozumie się wkłady niepieniężne, które zostały zakupione ze środków, o których mowa w § 37. Przez wkład do Spółdzielni rozumie się także środki pieniężne pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 37.

39

Wniesiony przez członka wkład, o którym mowa w § 38 stanowi własność Spółdzielni i użytkowany jest przez Spółdzielnię nieodpłatnie.

40

Wysokość wkładu, o którym mowa w § 38, jest każdorazowo określana w zaświadczeniu wydanym przez właściwy organ, zgodnie z treścią art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 94/2006 poz.651).

41

Spółdzielnia staje się właścicielem wkładu wniesionego przez członka (o którym mowa w § 38), z chwilą przejęcia tego wkładu przez Spółdzielnię.

Rozdział VI

Zasady zatrudniania członków

42

Spółdzielnia i członek Spółdzielni mają obowiązek nawiązania i pozostawania ze sobą w stosunku pracy.
Stosunek pracy pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się poprzez zawarcie spółdzielczej umowy o pracę.
Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Spółdzielni.
Członek powinien być zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz możliwości gospodarczych Spółdzielni.
Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę wśród członków zatrudnionych na podstawie umów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im prace wykonywać terminowo i z należytą starannością. Zasady i warunki zatrudniania tych członków szczegółowo określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

43

Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach Prawa spółdzielczego odmowa zawarcia spółdzielczej umowy o pracę lub umowy określonej w § 42 ust. 3, lub pozostawania w stosunku opartym na takiej umowie, stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa.

44

1. Za pracę w Spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenie.
Wynagrodzenie członka korzysta z ochrony, jaką prawo pracy zapewnia wynagrodzeniu pracownika.

45

1. Wypowiedzenie albo rozwiązanie przez Spółdzielnię spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą w czasie trwania członkostwa oraz wypowiedzenie członkowi warunków pracy i płacy może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach Prawa spółdzielczego i z zachowaniem wymagań określonych tymi przepisami. W razie naruszenia przez Spółdzielnię tych przepisów, członkowi przysługują wobec niej roszczenia określone w Prawie spółdzielczym.
W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez Spółdzielnię umowy zlecenia lub umowy o dzieło, członkowi przysługują wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepisach prawa cywilnego.

46

Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie której członek jest zatrudniony, wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.

47

W razie gospodarczej konieczności Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo jej warunków. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

48

1. Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego, stosują się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu Pracy dotyczących umowy na okres próbny.
Do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się:

w zakresie wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcia odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę,
w pozostałym zakresie – przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę nakładczą.

3. Do umowy o pracę, w zakresie jej wypowiedzenia, rozwiązania bez wypowiedzenia i wygaśnięcia w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę.
4. Do umów zlecenia i umów o dzieło na podstawie których członkowie Spółdzielni są zatrudniani w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego i niniejszego statutu ,stosują się przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział VII

Organy Spółdzielni

49

Organami Spółdzielni są:

Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.

50

Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 49 pkt. 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Również odwołanie członków takiego organu następuje w głosowaniu tajnym.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.

51

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 57 ust. 2. Przy obliczaniu wymagalnej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

52

Tryb zwołania posiedzeń organów, o których mowa w § 49, oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy są określane przez regulaminy wydane na podstawie niniejszego statutu.

Rozdział VIII

Walne Zgromadzenie

53

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i może podejmować uchwały we wszystkich sprawach.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Każdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
5. Członkowie Zarządu, którzy nie są członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

54

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
wybór i odwoływanie członków Zarządu,
wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał odnośnie wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat,
podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
uchwalanie zmian Statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
wybór i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,
uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o pracę oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych.

55

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie Rady Nadzorczej oraz przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub, na koszt Spółdzielni, Krajowa Rada Spółdzielcza.

56

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail, członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na co najmniej siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Uprawnieni w myśl § 55 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem nie później niż na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

57

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości zgodnie z § 56.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:

2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu,
2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 obecnych członków w danej części Walnego Zgromadzenia, zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

58

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
Zasady i tryb obradowania oraz podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.

59

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

60

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu, w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym.
3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.
Orzeczenie sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni

Rozdział IX

Rada Nadzorcza

61

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

62

1. Radę Nadzorczą powołuje się, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób. Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje należą do Walnego Zgromadzenia, natomiast prawo kontroli działalności Spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.
W porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być głosowana uchwała w przedmiocie przyjęcia do Spółdzielni nowych członków należy, jeśli w przypadku ich przyjęcia liczba członków Spółdzielni przekroczyłaby 15 osób, zamieścić punkt dotyczący powołania Rady Nadzorczej. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały skutkującej przekroczeniem przez Spółdzielnię liczby 15 członków punkt porządku obrad dotyczący powołania Rady Nadzorczej ulega wykreśleniu z porządku obrad.

63

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni.

64

Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.
3. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie wybiera na czas pozostały do końca jego kadencji nowego członka Rady.

65

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:

a)badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,

c)dokonywanie okresowych ocen wykonywania programów działalności społecznej i oświatowo -kulturalnej, dokonywanie okresowych ocen przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

d)kontrolowanie Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

e)nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

f)kontrola zabezpieczenia mienia Spółdzielni,

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich
zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu,
rozpatrywanie odwołań członków od uchwał w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni, podyktowanego koniecznością gospodarczą,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,
składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach.

W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu oraz członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. O ich wykonaniu Zarząd winien zawiadomić Radę w terminie przez nią określonym.

66

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowa ogólnej liczby jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie jest jawne, jednakże na żądanie chociażby jednego członka Rady przeprowadza się głosowanie niejawne.

67

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.
Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.

68

W celu zbadania określonej sprawy Rada Nadzorcza może powoływać komisje stałe lub czasowe.
W skład komisji mogą wchodzić, oprócz członków Rady, także inni członkowie Spółdzielni.

69

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują każdorazowo wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia żądania.

70

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływania jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział X

Zarząd

71

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd podejmuje decyzje odnośnie właściwości innych organów Spółdzielni, nie zastrzeżone w Prawie spółdzielczym lub w statucie.

72

Zarząd składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa i do dwóch Członków Zarządu. W sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy, to osoba pełni funkcję Prezesa Zarządu .
Członkami Zarządu mogą być osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

73

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieokreślony. Na stanowisko Prezesa Zarządu i Członków Zarządu przeprowadza się oddzielne głosowania. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.
Do chwili wyboru Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje jeden z Członków Zarządu lub osoba wskazana przez Radę Nadzorczą.
3. Odwołanie Członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Członków Zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium może odwołać Walne Zgromadzenie. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 57 ust. 1. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

74

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, upoważniony przez Radę.
Na wniosek co najmniej jednego z Członków Zarządu posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

75

1. Dokonując wyboru Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że:

bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje Prezes Zarządu w ramach uchwał Zarządu,
Członkowie Zarządu są jego zastępcami także w zakresie kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. Z osobami tymi zawierana jest stosowna umowa o pracę lub umowa zlecenie.

Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest wówczas kierownikiem Spółdzielni, jako zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

76

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności.

77

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków finansowych w imieniu Spółdzielni składa Członek Zarządu lub umocowany przez Zarząd pełnomocnik samodzielnie..
2. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni lub złożone w jej lokalu choćby jednemu z członków Zarządu, bądź pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

78

Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności Prezesa Zarządu, każdego z Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony, z zastrzeżeniem § 62 ust. 1, przez Radę Nadzorczą.

Rozdział XI

Uregulowania wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

79

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

80

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim przypadku Rada występuje do Zarządu o zwołanie, w terminie trzydziestu dni, Walnego Zgromadzenia, które zobowiązane jest rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź też odwołaniu zawieszonego członka Rady.

81

Członek Rady Nadzorczej i Zarządu winny zaniedbania lub czynu, przez który Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście na zasadach ogólnych.

Rozdział XII

Zasady finansowe Spółdzielni

82

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której rodzaje zostały wymienione w treści niniejszego statutu, na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

83

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

84

Spółdzielnia dokonuje rachunkowego wyodrębnienia wymienionych form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

85

1.Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

fundusz udziałowy powstający z:

a) wpłat udziałów członkowskich,
b) odpisów na udziały członkowskie,
c) innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

fundusz zasobowy powstający z:

a) wpłat wpisowego dokonywanych przez członków,
b) części nadwyżki bilansowej,
c) darowizn,
d) spadków,
e) zbiórek publicznych,
f) wpłat wkładów, o których mowa w § 38 statutu,
g) środków przekazanych przez organizacje rządowe, pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego,
2. Spółdzielnia może tworzyć również inne fundusze. Zasady tworzenia i gospodarowania tymi funduszami określają odrębne przepisy ustawowe.

86

Zysk Spółdzielni, po jego pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

87

Nadwyżkę bilansową na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia przeznacza się na zwiększenie funduszy opisanych w § 85, w proporcjach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

88

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Z końcem roku obrachunkowego Zarząd zamyka wszelkie rachunki, sporządza roczne sprawozdanie finansowe i rachunek wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także sprawozdanie roczne i przekłada je Walnemu Zgromadzeniu w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku.
Sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w sprawie poddania sprawozdania badaniu podejmuje, z zastrzeżeniem § 62 ust. 1, Rada Nadzorcza. Przepisy stosuje się odpowiednio do sprawozdań finansowych stanowiących podstawę przy łączeniu i podziale spółdzielni.
5. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z tymi sprawozdaniami.

89

Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

90

1. Straty bilansowe pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego.
2. Jeżeli fundusze własne nie wystarczają na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje statut.

Rozdział XIII

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni.

91

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym.

92

Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną.

93

Spółdzielnia może podzielić się wyłącznie w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostanie utworzona nowa spółdzielnia socjalna.

Rozdział XIV

Uregulowania końcowe

94

Zmiana statutu, o której mowa w § 5 nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

95

Lustrację Spółdzielni przeprowadza się według zasad określonych w Prawie spółdzielczym. Wnioski z lustracji winny być przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

96

Organem właściwym dla publikowania ogłoszeń Spółdzielni przewidzianych w przepisach prawa jest Monitor Spółdzielczy wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Członkowie Spółdzielni Socjalnej ESTRO :

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………..